Spremenimo svet

Podpora socialnemu podjetnišvu in socialni ekonomiji

Na podlagi Socialnopodjetniške iniciative, Strasburške deklaracije, Zakona o socialnem podjetništvu in na podlagi dolgoletnih izkušenj deležnikov na področju socialnega podjetništva in socialne ekonomije v Sloveniji predlagamo, da Slovenija postane ključna država pri vzpostavitvi pametne, trajne in vključujoče gospodarske rasti, ki bo zagotovila mirno in stabilno Slovenijo ter Evropo in bo temeljila na socialni koheziji kot dejanskem viru skupne blaginje.

Slovenija potrebuje okrepitev socialnega podjetništva in socialne ekonomije, da bo lahko postala država vrednot, ki zagotavlja pravično, lokalno, zeleno in lokalno rast. Socialno podjetništvo je stabilen model 21. stoletja, ki zagotavlja uravnoteženje med finančnimi, družbenimi, kulturnimi in okoljskimi zahtevami.

Za zagotavljanje takšnega socialnopodjetniškega ekosistema in njegov nadaljnji razvoj naj Slovenija med svoje prednostne naloge umesti socialno podjetništvo.

 1. Državni zbor, ekonomsko socialni svet in vlada naj z vsemi svojimi strukturami zagotovijo implementacijo ukrepov za socialno podjetništvo.
 2. Oblikujejo se naj politike, kjer bodo oblasti tesneje sodelovale s socialnimi podjetji in ustvarjale ekosistem, prilagojen lokalnim potrebam.
 3. Socialna ekonomija naj se izpostavi kot prioriteta v vseh državnih politikah, še posebej s sistemsko ureditvijo in integracijo socialnega podjetništva v vse ključne dokumente za pospeševanje podjetništva.
 4. Poveča naj se razumevanje sektorja socialne ekonomije in omogoči reševanje sodobnih izzivov z družbenimi inovacijami.
 5. Krepiti in podpreti se mora rast socialnih podjetij in zagotoviti okolje za trajnostno delovanje.
 6. Razvija naj se podporno okolje, ki temelji na znanju, izkušnjah in strokovnosti.
 7. Sprejema se naj zakondaja, ki bo omogočila implementacijo tako inovativnih finančnih modelov kot inkluzijo vseh prebivalcev.
 8. Razvija naj se celotna paleta ustreznih finančnih instrumentov in posrednikov pri javnih in zasebnih akterjih, ki bodo podpirali socialna podjetja v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
 9. Zagotoviti se mora aktivno in partnersko sodelovanje deležnikov na področju socialnega podjetništva na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Okrepi in podpre naj se izmenjava dobrih praks in znanja.
 10. S sistematičnim raziskovanjem in zbiranjem statističnih podatkov o socialnih podjetjih bo mogoče izboljšati razumevanje, poznavanje in prepoznavost tega sektorja tako med oblikovalci politike, kot v splošni javnosti in med potrošniki.
 11. Socialni kazalniki in pozitivni socialni učinki se morajo vključevati in prikazovati pri ugotavljanju in poročanju o socialnem in gospodarskem napredku.

Vloga OBČIN pri razvoju socialnega podjetništva!

Občine bodo, kot odgovorne za načrtovanje, financiranje in izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva na območju občine oziroma na ravni razvojne, aktivno prispevale k realizaciji strateških razvojnih ciljev strategije.

Ena izmed pomembnih karakteristik socialnega podjetništva je predvsem tesna povezanost z lokalnim okoljem, odzivnost na specifične probleme lokalnih skupnosti in s tem nastanek delovnih mest na lokalnem nivoju, kar je za Slovenijo pomembno tudi v povezavi s poseljenostjo podeželja. Zato so občine vitalnega pomena predvsem pri razširjanju vedenja o pomenu in vidnosti socialnega podjetništva na lokalnem nivoju. Pri tem je ključnega pomena osveščanje, izobraževanje in usposabljanje nosilcev pomembnih funkcij in razvoja v lokalnih skupnostih in institucijah na regionalni ravni, saj je od njihovega odnosa do socialnega podjetništva ter poznavanja tega področja v veliki meri odvisen razvoj tega sektorja v posameznih lokalnih okoljih.

Cilj tovrstnih aktivnosti je večja senzibilnost za različne pobude reševanja lokalnih problematik in nudenja inovativnih rešitev podpornega okolja npr. v obliki brezplačne uporabe prostorov, volunterstva oz. podobnih oblik, ki ne obremenjujejo občinskega proračuna. To je hkrati priložnost za spodbujanje javno-zasebnih partnerstev, to je javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu in se izvajajo v socialnih podjetjih.

Lokalne skupnosti/občine v sodelovanju s socialno podjetniško iniciativo identificirajo lokalno problematiko, nakažejo rešitve in omogočijo reševanje te problematike v sodelovanju s socialnimi podjetji. S prenosom posameznih storitev opravljanja javne gospodarske službe, občine omogočijo odpiranje novih delovnih mest in priložnost za delovanje socialnih podjetij.