Projekta SOVABOBI

Operacija “SOVABOBI”

Kratek povzetek:

Med projektnimi predlogi, ki jih je potrdil upravni odbor LAS ZSŠD na zadnji seji za sofinanciranje projektnih predlogov 2. JP LAS-a iz evropskih sredstev (ESRR in EKSRP) je tudi operacija oz. projekt “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse (SOVABOBI)!”

Operacija »Socialna varnost ali boljše bivanje za vse« je namenjena sistematičnemu in dolgoročnemu sodelovanju partnerjev operacije in ostalih deležnikov s področja socialnega varstva ranljivih skupin na lokalnem nivoju z vzpostavitvijo učinkovitega »sistema socialnega varstva in skrbstva« ter oblikovanju ustreznih programov in storitev s področja socialne dejavnosti na celotnem območju LAS ZSŠD.

Izvajanje vseh aktivnosti operacije bo potekalo preko pristojnih struktur, nevladnih organizacij in razvoja socialnega podjetništva, kar bo posledično omogočilo nove poklice in nova delovna mesta za mlade, ki bodo s svojim delom  dolgoročno odpravljali  vse hujšo degradacija prebivalstva na podeželju, zaradi staranja, oz. migracije mladih v mesta, in hkrati odpravljali vzroke za vse večje izključenost ter revščino ranljivih skupin, ki znižuje raven bivanja in bremenijo aktivno populacijo.

Primarni cilj te operacije je, poleg izboljšanja pogojev bivanja in višja kakovosti življenja vseh prebivalcev, tudi permanentno odpravljanje socialnih problemov, težav in vzrokov, ki blokirajo gospodarsko rast oz, skupni družbeno-ekonomski razvoj vseh deležnikov na podeželju in sočasno  ustvarjanje pogojev za boljše sodelovanje in medsebojne odnose  ter bolj zdravo okolje in življenje ljudi!

Z ustreznim in sodobnim sistemom socialnega varstva, novimi programi in storitvami, bomo z neformalnimi oblikami podpore in pomoči omogočili vsem ranljivih skupin (starejši, ženske, mladi, brezposelni, invalidi, otroci oz. drugim pomoči potrebnim), višjo stopnjo socialne varnosti in kakovost življenja ter boljše pogoje bivanja za vse generacije prebivalstva.

Pri operaciji sodelujejo partnerji treh sektorjev in sicer:

Občina Nazarje, kot predstavnik, lokalnih skupnosti,

Društvo upokojencev Nazarje, kot predstavnik nevladnega sektorja ter ranljivih skupin in

Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje, kot predstavnik stroke in socialnega podjetništva.

Vsi trije partnerji imajo aktivno vlogo pri oblikovanju in realizaciji vsebine predlagane operacije na območju LAS ZSŠD.

Pregled vseh projektnih predlogov, ki jih je potrdil upravni odbor LAS ZSŠD na zadnji seji za sofinanciranje projektnih predlogov 2. JP LAS-a iz evropskih sredstev (ESRR in EKSRP), si lahko ogledate na linku spodaj!

Izbor projektnih predlogov na linku (klikni)

Link – UO LAS ZSŠD potrdil projektne predloge

Dodaj odgovor