Strukturni dialog

Usposabljanje za mlade

Strukturirani dialog na področju mladine je inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo. Dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni.

Proces strukturiranega dialoga na evropski ravni poteka v okviru 18 mesečnih ciklov. Vsak 18 mesečni cikel je razdeljen na tri 6 mesečne sklope, ki jih (vsak sklop posebej) vodijo tri predsedujoče članice EU. Strukturirani dialog je strukturiran časovno (poteka v rednih 18 mesečnih intervalih) in tematsko (teme se določajo sproti vsakih 18 mesecev).

Trenutno je aktualen tretji cikel strukturiranega dialoga, kjer bomo krepitev socialne vključenost mladih zasledovali preko treh podtem:

  • Irska: Kvaliteta mladinskega dela;
  • Litva: Mladi, ki niso niti zaposleni niti vključeni v proces izobraževanja ali usposabljanja;
  • Grčija: Kultura in podjetništvo mlad.

Tudi v Sloveniji si preko strukturiranega dialoga prizadevamo odpreti prostor za razprave in izmenjavo mnenj med mladimi in odločevalci o lokalnih, nacionalnih in evropskih temah, ki se tičejo mladih ter vzpostaviti sodelovanje med mladimi, mladinski organizacijami in organizacijami za mlade ter odločevalci pri oblikovanju skupnih mladinskih politik. S tem namenom organiziramo nacionalna posvetovanja med mladimi, mladinskimi organizacijami in predstavniki stroke na posamezno evropsko podtemo in nacionalne projekte strukturiranega dialoga.

 

Nacionalna konferenca projekta Dialog mladih v Državnem zboru (foto: Sandra Bano)

Poročila nacionalnega posvetovanja z mladimi: Mladi in svet (Poljska), Ustvarjalnost in inovacije (Danska), Participacija in socialna vključenost (Ciper), Kakovost mladinskega dela (Irska).

Mladi o okolju

Projekt »Mladi o okolju« izhaja iz potreb in želja mladinskega sektorja, ko je Mladinski svet Slovenije 8. Decembra 2011 sprejel Deklaracijo Mladi o okolju. V okviru Deklaracije Mladi o okolju izpostavljamo tri ključne vidike, na podlagi katerih smo osnovali idejni in izvedbeni koncept projekta:

  • Mladi opažamo, da se ljudje v korist okolja bodisi nismo pripravljeni odreči udobju bodisi nimamo priložnosti ali možnosti prilagoditi svoj življenjski slog.
  • Zavedamo se, da imamo mladi s svojim življenjskim slogom velik vpliv na okolje in zato lahko ravno naša proaktivnost na področju varovanja okolja veliko prispeva k izboljšanju stanja na lokalni, nacionalni in posredno na evropski ravni.
  • Mladi smo prepričani, da je treba hitro in učinkovito ukrepati v smeri izboljšanja stanja na področju varstva in ohranjanja okolja, skladno s smernicami trajnostnega razvoja.

»Mladi o okolju« je nacionalni projekt strukturiranega dialoga med mladimi in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za delo z mladimi ter odločevalci iz lokalne in nacionalne ravni z namenom spodbujanja razprav in ukrepov na področju okolja, s poudarkom na zdravem življenjskem slogu mladih.

Preko projekta želimo ustvariti priložnosti za sodelovanje mladih, da izrazijo svoje mnenje in podajo predloge za soočanje zokoljskimi izzivi ter izzivi sodobnega življenjskega sloga mladih tako javnosti kot predvsem odločevalcem. Izsledke in priporočila z vseh aktivnosti projekta bo Mladinski svet Slovenije v okviru Komisije za mladinsko politiko nadalje uporabil pri pripravi dokumenta o okolju ter si prizadeval za implementacijo predlogov mladih v javnosti.

 

Dialog mladih

Med marcem in junijem 2012 sta Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa organizirali 12 regijskih dogodkov, katerih namen je bil spodbuditi aktivno udeležbo mladih v družbi in prispevati k njihovi večji zaposljivosti ter vzpostaviti prostor za dialog z odločevalci. Dogodki so potekali v Postojni, na Jesenicah, v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Krškem, Ajdovščini, Sežani, Mariboru in Mali Nedelji pri Ljutomeru.

Projekt se je zaključil s tridnevnim nacionalnim srečanjem v Brežicah, na katerega so prišli predstavniki mladih z regijskih dogodkov. Mladi so na podlagi ukrepov, predlaganih na regijskih ravneh, pripravili nacionalne ukrepe, ki so jih zadnji dan srečanja na nacionalni konferenci v Državnem zboru predstavili poslancem in pristojnim ministrstvom.

Skupno smo povezali 616 mladih različne starosti (med 15 in 29 leti), od tega vsaj 50% mladih z manj priložnostmi (največ brezposelnih mladih), ter 133 odločevalcev iz različnih področij (Zavod RS za zaposlovanje, evropski poslanci, občin, Državni zbor RS in podobno). Mladi so na regijskih dogodkih pripravili 58 ukrepov za izboljšanje zaposljivosti mladih. Nekatere izmed teh predlogov so mladi in odločevalci kmalu začeli uresničevati.

Odzivi večine mladih so bili izredno pozitivni. Večina je dogodke označila kot zanimive, koristne, potrebne, navdušujoče in motivirajoče za nadaljnje udejstvovanje. Ponekod so se začela redna sodelovanja mladih z regijskimi in lokalnimi odločevalci. Projekt je vsekakor pripomogel k dvigu zaposljivosti mladih, veliko mladih je v času projekta dobilo svojo prvo zaposlitev.  Nekateri so po regijskih dogodkih sklenili, da bodo začeli sodelovati v mladinskih in prostovoljnih organizacijah. Vir (tukaj)

 

Dialog mladih podpira: