O nas

PREDSTAVITEV –  RC KOSOP so. p.

Zavod Razvojni center kooperativ in socialnega podjetništva (RC KoSoP) deluje, kot projektna pisarna in virtualni inkubator socialnih inovacij. Njegova primarna vsebina delovanja je namenjena razvoju pravnih osebe javnega in zasebnega prava, nevladnega sektorja in neprofitnih organizacij, ki svojo dejavnost izvajajo po načelih nove socialne ekonomije in družbeno odgovornega podjetništva.

Strateška usmeritev delovanja zavoda RC KoSoP je razvojno povezovanje pravnih oseb na temelju ustvarjalnega sodelovanja, solidarnosti in združevanju nove vrednosti v oblike kooperativ in socialnega podjetništva za skupni razvojni proces, uspešno izvajanje razvojnih nalog in  projektov pri uresničevanju svojega poslanstva.

Vrednote na katerih zavod deluje in jih uresničuje pri razvoju vseh sodelujočih pravnih oseb, so utemeljene na načelih enakopravnega partnerstva in demokratičnega soodločanja, ustvarjalnega sodelovanja, združevanja dela in sredstev, medsebojnega spoštovanja, solidarnosti, osebne in družbene odgovornosti ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s ciljem učinkovito aktivirati vse deležnike razvojnega procesa za pospeševanje razvoja gospodarske dejavnosti in družbene skupnosti kot celote.

Poslanstvo zavoda je krepitev razvojnih potencialov ustanovnih članov, poslovnih partnerjev, nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb, ki so na področju socialne ekonomije oz. družbeno odgovornega podjetništva vključene v poslovno sodelovanje in povezovanje  pri opravljanju skupnih storitev ter vodenja razvojnih dejavnosti preko skupnih razvojnih projektov, da na ta način sodelujočim razvojnim partnerjem omogoči enakopravne pogoje za aktivno in demokratično sodelovanje pri razvoju družbeno koristnih socialno-podjetniških aktivnosti.

Namen zavoda je spodbujanje družbeno odgovornega podjetništva za učinkovito doseganje skupnih razvojnih ciljev, med-sektorsko razvojno povezovanje in sodelovanje z vsemi pravnimi in fizičnimi osebami, ki vključujejo nova znanja mladih in pridobljene izkušnje starejših, razvijajo solidarnosti, medsebojno spoštovanje in enakopravno soodločanja vseh članov sodelujočih razvojnih partnerjev pri skupnih projektih razvoja na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Osnovne cilje svojega poslanstva bo zavod dosegal z načrtnim spodbujanjem in pospeševanjem razvoja ustanovnih članov in sodelujočih partnerjev v Sloveniji z oblikovanjem in realizacijo skupnih razvojnih projektov ter izvajanjem razvojne dejavnosti za potrebe razvoja kooperativ in socialnega podjetništva na vseh družbeno-ekonomskih področjih nove socialne ekonomije v skupno korist, korist lokalne ter širše družbene skupnosti.

Glavni cilji delovanja zavoda bodo: zagotavljati družbeno-ekonomski napredek vseh generacij, uspešen razvoj fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo v skupnem razvojnem procesu, ustvarjanje visoko-kakovostnih delovnih mest, krepitev socialne in ekonomske nacionalne kohezije ter preko izobraževanja, raziskovalno-razvojnega dela aktivno vključevati vse dejavnike pri razvoju socialnega kapitala in gospodarskega potenciala.

Mozirje, maj 2015

Srečko PRISLAN dipl. upr. org 

direktor