SOVA_BOBI

“Socialna varnost ali boljše bivanje za vse !”


Lokalna skupnost in socialna varnost

Na linku spodaj je predstavitev razmišljanja Petra Kovačiča Peršina v času od 2 (h) 14 min do 2 (h) 47 min, ki zelo lepo poudari bistvena izhodišča novega družbenega sistema Bio-humanizma, kot nadaljevanje spoznanj in dela dr. Janeza E. Kreka, dr. Andreja Gosarja do Edvarda Kocbeka in Edvarda Kardelja, saj so to najbolj vidni predstavniki Slovencev in samoupravnega socializma!
 
Vsem nadebudnim ali radovednim ter željnim pozitivnih sprememb v Sloveniji je to pomembna zasnova za nov družben sistem Bio-humanizem, ki odpravlja vse obstoječe anomalije, revščino in razloge propada Slovenije, kot nacionalne skupnosti ter omogoča razvoj svobodne skupnosti!
 
 
Zakaj je nov družben sistem Bio-humanizem zgrajen na teh zasnovah preteklosti (od Kreka do Kardelja) je Peter zelo jasno povedal, da je pravi razvoj pravične družbe in sistema mogoč le na pozitivnih dosežkih in dobri praksi iz preteklosti, kar pomeni da gre za kontinuiteto ali evolucijo družbenega razvoja!
 
Kazalec z miško ali kurzor postavite in kliknite na 2:14 do 2:47 ure in prisluhnite, kaj in na čem je utemeljen nov družben sistem Bio-humanizem!!! 
 

 
Na videu zgoraj je več vsebin s tematiko socialna država in skrb za ranljive skupine v napredni skupnosti !!!

Kako do resnice in pravice!?
Nov družbeni sistem “Bio-humanizem”, kot socialna inovacija, ni projekt za politične stranke, ker jih ukinja, temveč moralno-etični projekt organizirane civilne družbe!

Pred človekom je svetla prihodnost in življenje bo postalo užitek, veselje in sreča, ko do ljudi pride informacija in spoznanje, da je z neposredno demokracijo mogoče graditi novo skupnost svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Projekt SOVA-BOBI – dejanje v praksi

Srečanje partnerjev projekta SOVA_BOBI s predsedniki DU ZSD in Šoštanja

V sejni sobi Kulturnega doma Nazarje so se 28. marca zbrali in srečali predsedniki Društev upokojencev Zg. Savinjske doline in Šoštanja s partnerji projekta SOVA_BOBI, oz. občine Nazarje, DU Nazarje in vodilnega partnerja projekta zavoda Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje.

Projektni partnerji so predsednike upokojenskih društev Zg. savinjske doline in Šoštanja seznanjeni z namenom in vsebino projekta SOVA_BOBI ter načrtovanimi cilji s sodelovanje vseh DU v okviru LAS ZSŠD.

Direktor zavoda RC KOSOP so. p. Srečko Prislan je vse prisotne seznaniti z nameni in potekom projekta SOVA-BOBI, oz. s polnim naslovom “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse”, ki je bil izbran junija 2018 v okviru 2. JP LAS ZSŠD .

Srečko Prislan in župan Matej Pečovnik ( slika – Benjamin K.)

Projekt SOVA_BOBI je realizacija konkretnih aktivnosti v praksi na osnovi potrjenih projektnih predlogov in vsebin v RRP Savinjske regije s strani Regionalnega razvojnega sveta Savinjske regije in Strategije razvoja LAS ZSŠD za finančno obdobje 2014-20, ki se financira iz EU finančnimi sredstvi ali konkretno 80% iz ESRR in 20 % z lastnimi sredstvi, oz. proračuna države Slovenije.

Zadnja leta se veliko govori o medgeneracijskem sodelovanju in potrebi le tega, saj je vse več prebivalcev starejših, socialno šibkih in odrezanih od družbenega življenja. Vse večje so stiske ljudi in socialno ranljivih skupin, kamor štejemo starejše, mlade in brezposelne. Družba je naravnana ekonomsko in potrošniško, zato na ranljive vse prevečkrat pozablja in jih odriva na stran. To pri njih povzroča socialne stiske, občutke manjvrednosti in vodi v različna negativna čustvena stanja in ta se pogosto manifestirajo v bolezni posameznika in vse večji odsotnosti z dela zaradi bolniške in drugih negativnih pojavih v lokalni skupnosti.

SOVA-BOBI ZA BOLJŠE SKUPNO BIVANJE

Srečko Prislan je predstavil projekt, ki se je pričel izvajati z letošnjim 1. januarjem. Že prej je široka projektna skupina pripravila podlage in smernice za izvajanje projekta. Preverili so dobre prakse iz tujine in možnosti implantacije le-teh na tukajšnje območje. Prislan je izpostavil dejstvo, da se bo potrebno v prihodnje več združevati, tako interesno, kot lokalno, saj bomo tako lažje odpravljali vzroke za socialno stisko in dosegati boljše pogoje za bivanje ranljivih skupin občanov. Na tem področju bodo morale v prihodnje več storiti tudi lokalne skupnosti.

Vse preveč je zaenkrat govorjenja, premalo pa akcije. Ravno o akciji je nato na srečanju spregovoril župan občine Nazarje Matej Pečovnik. Občina je pristopila k projektu in pogovori o izvajanju so v teku. Zaenkrat delajo na tem, da bi čimprej postavili na noge dnevni center, v katerem bi se lahko zbirali, tako starejši, kot mlajši in invalidi. V njem bo zaposleno strokovno osebje, ki bo skrbelo za aktivno preživljanje časa, nudilo vso potrebno pomoč in suport uporabnikom. V praksi bi to pomenilo, da lahko recimo nekdo pripelje v center svojega ostarelega očeta, da je tam v času, ko je v službi. S tem se izogne temu, da ga ima v domu za ostarele, saj rabi celodnevno oskrbo.

Video posnetek iz mednarodne konference 6.5, 2014 na Brdu pri Kranju o dez-instucionalizacijo socialnih storitev v EU in Sloveniji

DOGOVOR-PROJEKT PRIPELJATI V VSE OBČINE

Na sestanku je bil dosežen dogovor, da se pripravijo srečanja z župani, predsedniki zainteresiranih skupin NVO in ranljivih skupin s partnerji na projektu in oblikuje projektne skupine s koordinacijo vodje projekta v vsaki občini posebej. Tam se bodo z vsemi deležniki analizirale dejanske razmere in potrebe posameznikov oz. ciljnih ranljivih skupin ter možnosti izvajanja projekta na terenu v sodelovanju uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev.

Vsi so bili enotni, da je na tem področju potrebno še marsikaj postoriti, zato so vsi pripravljeni tvorno sodelovati v obliki projektne skupine sestavljene iz predstavnikov ranljivih skupin, ki bo vključila še posebej mlade in invalide ter njihove svojce.

Projekt SOVA-BOBI je praktičen primer, kako je mogoče izboljšati razmere v lokalni skupnosti v korist vseh občanov in v aktivnosti projekta vključiti uporabnike,  da neposredno sodelujejo pri oblikovanju ustreznih programov in storitev socialne varnosti za svoje vsakdanje potrebe.

Kdor sodeluje – ta napreduje, zato bodo v vsaki občini vključeni v projekt vsi zainteresirani, tako starejši kot mladi, uporabniki kot izvajalci ter ostali (svojci in predstavniki institucij), kar bo ustvarilo pogoje za dolgoročno sodelovanje in razvoj po meri ljudi ne institucij, saj so za to na voljo tudi javna finančna sredstva, ne le v občini, ampak predvsem na državnem, kot tudi evropskem nivoju in če jih ne bomo izkoristili mi v Zg. Savinjski in Šaleški dolini jih bodo pač drugi namesto nas!

(Srečko Prislan in Benjamin Kanjir)

Srečanje izvajalcev socialnih storitev s partnerji projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD)

Na pobudo partnerjev projekta SOVA BOBI (LAS ZSŠD) je bilo v četrtek, dne 14.2.2019 ob 11.15.uri  v sejni sobi občine Nazarje srečanje izvajalcev socialnih storitev v občini Nazarje. Gostitelja srečanja sta bila župan občine Nazarje, gospod Matej Pečovnik ter direktor RC KOSOP so. p. gospod Srečko Prislan. Srečanja so se udeležili, poleg partnerjev projekta, vabljeni predstavniki 3 pravnih oseb iz Zg. Savinjske doline in sicer gospod Grofelnik Rok iz podjetja BSH Hišni aparati ID, d.o.o., gospa Lesnjak Darija iz VDC Saša ter gospa Lozar Valentina iz Zavoda Ruj.

Srečanje 14.2.2019 (fotograf Vajdl, P.)

Vsebina srečanja je bila namenjena predstavitvi projekta “SOVA BOBI” in dejavnosti vseh prisotnih izvajalcev socialnih storitev Zg. Savinjske doline. Navzoči predstavniki so okvirno predstavili vsebino svoje dejavnosti ter aktualno problematiko, ki spremlja izvajanje dejavnosti na njihovem področju dela.

Vsi prisotni so izrazili željo po konstruktivnem medsebojnem sodelovanju, saj so zaznali precej skupnih točk, ki vse vodijo do skupnih pozitivnih učinkov. Hkrati so tudi pozdravili vsebino in cilje operacije za vzpostavitev sistema socialne varnosti na lokalnem nivoju, ki obsega vse deležnike s področja dejavnosti sociale v občini, saj povezovanje in sodelovanje lahko izjemno dobro vpliva na kvaliteto dela vseh, tako v korist izvajalcev, kot uporabnikov socialnih storitev, v vsaki lokalni skupnosti.

Zaključna misel navzočih na srečanju je bila, da lahko samo s sodelovanjem in skupno promocijo aktivnosti vseh deležnikov konkretno pripomoremo k izboljšanju obstoječega stanja in razmer na področju socialne varnosti za vse. Pričakovani  rezultati ustvarjalnega sodelovanja partnerjev z izvajalci in uporabniki socialnih storitev v Zg. Savinjski dolini bodo tako trajno vplivali na izboljševanje pogojev življenje vsakega posameznika, kjer ta biva oz. živi in dela.

Več informacij o vsebini srečanja iz “Deklaracije o razvoju skupnostne oskrbe” (tukaj) in kratkem povzetku operacije “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse!” (tukaj).

Predstavitev SOVA BOBI na MDDSZ

V torek dne 30. 1. 2019 ob 9. uri je na direktoratu za socialo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bil sestanek partnerjev projekta SOVA BOBI in MDDSZ, na katerem so partnerji predstavnikom ministrstva predstavili izhodišča in vsebino projekta SOVA BOBI. Projekt obsega start-up aktivnosti s področja razvoja sistema socialne varnosti na območju 9-tih občin sub-regije SAŠE – Savinjske regije. Izvajanje projekta poteka v obdobju med 1. 1. 2019 in 31. 10. 2019.

Osnovni cilj operacije SOVA BOBI je zagotoviti boljše socialne pogoje bivanja in infrastrukturo za izvedbo aktivnosti obstoječih in novih potrebnih socialnih programov in storitev v konkretni praksi – na nivoju lokalne skupnosti in ruralnega območja Zgornje Savinjske in Šaleške doline (SAŠA).

Vsebine operacije SOVA BOBI so tudi del razvojnega načrta programov in storitev s področja socialne varnosti RS zapisane v razvojnih dokumentih in Deklaraciji o razvoju skupnostne oskrbe, vsebuje jih tudi Nacionalni program SV in opredeljene so kot cilji razvoja v pripadajoči nacionalni Resoluciji SV RS.

Župan Matej Pečovnik – Vir slike (tukaj)

Partnerji so izrazili želje po konstruktivnem sodelovanju in koristnih informacijah, predvsem strokovnih in javnih institucij, ki delujejo znotraj okvirjev MDDSZ ali imajo koncesije za izvajanje socialnih storitev na območju izvajanje operacije SOVA BOBI (SAŠA regije).

S strani predstavnikov MDDSZ prisotnih na sestanku, je bila predstavitev projekta z vsemi pozitivnimi učinki na celotno lokalno skupnost, izredno dobro sprejeta, kar daje partnerjem SOVA BOBI še dodatno spodbudo pri realizaciji načrtovanih aktivnosti.

_____________________________________________________________________________

“SOVABOBI”

V četrtek dne 10. 01. 2019 ob 9 uri je bil v prostorih sejne sobe občine Nazarje  1. sestanek koordinacije partnerjev projekta “SOVABOBI” (LAS ZSŠD).

Koordinacije so se udeležili  vsi predstavniki partnerjev in sicer za občino Nazarje – g. župan Matej Pečovnik, za Društvo upokojencev Nazarje – podpredsednik g. Janez Štiglic in iz Razvojnega centra KOSOP so. p. (RC) – vodja projekta g. Srečko Prislan s sodelavki A. Breznik in D. Jeraj.

Prisotni so na srečanju pregledali dosedanje delo na projektu LAS ZSŠD z naslovom “Socialna varnost ali boljše bivanje za vse” od prijave na 2. JP LAS ZSŠD aprila 2018 do prijave na MGRT RS.

Prijavo  je dne 16. novembra 2018 na MGRT  RS posredoval vodilni partner LAS-a ZSŠD – Zavoda Savinja iz Ljubnega ob Savinji.

Ob zaključku 1. koordinacije so partnerji opredelili aktivnosti projekta do konca meseca januarja 2019. Več o vsebini 1. koordinacije partnerjev projekta LAS ZSŠD “SOVABOBI” lahko preberete v zapisniku koordinacije (klikni tukaj)!