Predlog zakona o so. p.

Noveli zakona, ki želi socialno podjetništvo spraviti iz geta, nasprotujejo tako delodajalci kot sindikati

Novela zakona o socialnem podjetništvu pomeni za slovenski trg pravo revolucijo. Njena usoda pa je vprašljiva, saj ji nasprotujejo tako delodajalci kot sindikati. Prepričani so namreč, da odpira vrata zlorabam in nelojalni konkurenci.

Delodajalci in sindikati se v nečem vendarle strinjajo. Oboji opozarjajo, da bo predlagana novela zakona o socialnem podjetništvu, ki spreminja sedanjo definicijo ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih dejavnosti, povzročila nelojalno konkurenco. »Socialna podjetja, ki naj bi bila zaradi svojega statusa upravičena do določenih spodbud in olajšav, bodo nasproti klasičnim podjetjem v privilegiranem položaju. To odpira vrata nelojalni konkurenci,« ocenjuje predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh, ki meni, da se lahko socialno podjetništvo opravlja samo v socialnih dejavnostih.

»Predlagana ureditev lahko pripelje do socialnega dumpinga in nižanja cene dela. Bojimo se, da bi lahko prišlo do podobnih zlorab, kot se je to dogajalo pri invalidskih podjetjih,« opozarja tudi Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Rahljanje pravil

Novela ukinja sedanja dva tipa socialnih podjetij. Tip A lahko po veljavni zakonodaji opravlja zdravstvene, socialnovarstvene, okoljevarstvene, kulturne in izobraževalne dejavnosti, socialno podjetje tipa B pa lahko sicer izvaja katero koli dejavnost, vendar mora imeti med zaposlenimi vsaj tretjino oseb iz ranljivih skupin – mladih z nedokončano osnovno ali poklicno izobrazbo, dolgotrajno brezposelnih, starejših iskalcev zaposlitve, hendikepiranih, Romov, beguncev, brezdomcev in nekdanjih zapornikov ter odvisnikov. Po novem teh omejitev za socialna podjetja ne bi bilo več. Praktično edina razlika v primerjavi s klasičnimi podjetji bi bila v tem, da lahko, tako kot sicer nalaga že veljavni zakon, razdelijo največ 20 odstotkov dobička, medtem ko morajo ostalo vlagati v razvoj podjetja in skupnosti.

Delodajalska združenja nasprotujejo tudi členu, ki omogoča, da lahko socialno podjetje ustanovi gospodarska družba. »Prepričani smo, da mora gospodarska družba delovati po principih tržne ekonomije, zato z ustanovitvijo socialnega podjetja oziroma prenosa dela podjetja ali dejavnosti na socialno podjetje ne more podaljševati agonije v primeru neuspešnega poslovanja,« pravi Meh.

»Kapital se je ustrašil za svoje privilegije«

Srečko Prislan – predsednik Sveta za razvoj nevladnih organizacij Savinjske regije, meni, da so takšni pomisleki neutemeljeni. Prepričan je, da stoji za njimi kapital, ki poskuša v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi blokirati razvoj ekonomske demokracije. »Novela zakona je korak v pravo smer. Sedanja ureditev, ki je prvenstveno namenjena hendikepiranim in težko zaposljivim osebam, je iz socialnega podjetništva naredila nekakšen geto. Predlagana nova ureditev pa omogoča, da postanejo načela socialnega podjetništva, kot so solastništvo in soupravljanje, alternativa sedanjemu prevladujočemu modelu, kjer je v ospredju kapital in ne človek,« pravi Prislan.

Da socialna podjetja niso socialni korektiv, s katerim bi reševali zgolj brezposelnost ranljivih skupin ljudi poudarja tudi Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na gospodarskem ministrstvu. Sedanja ureditev je po njenih besedah povzročila izkrivljeno percepcijo, kaj socialna podjetja sploh so in kakšen je njihov namen.

»Glede na to, da so pogoji dostopa do financiranja za klasična podjetja veliko lažji kot za socialna podjetja in da je tudi evropskih sredstev za klasična podjetja veliko več, se s trditvami o nelojalni konkurenci ne moremo strinjati,« še pravi Dokuzova. Da sedanja ureditev ni ustrezna, dokazuje s podatkom, po katerem socialno podjetništvo (vključno s kooperativami) ustvari v EU v povprečju več kot 7 odstotkov BDP, pri nas pa zgolj 0,6 odstotka.

Pri nas le 130 socialnih podjetij

Medtem ko je socialno podjetništvo v Evropi ena najhitreje rastočih gospodarskih panog, v Veliki Britaniji na primer deluje več kot 80.000 socialnih podjetij, na Švedskem, v Belgiji, na Nizozemskem, v Italiji in Franciji je v socialnem podjetništvu zaposlenih okoli deset odstotkov ljudi, pa se pri nas ta panoga še zdaleč ni prijela. Po podatkih ministrstva za gospodarstvo je trenutno registriranih le 130 socialnih podjetij. Končna verzija novele zakona bo po napovedih ministrstva pripravljena do poletja. Vir (tukaj)

Preko projektnega timskega dela do novega bolj humanega in učinkovitega lokalnega sistema

“MONDRAGON”

V današnjem prispevku vam želim približati idejo o medsebojni, lokalni, izmenjavi blaga in storitev. Opisati želim, kaj je to lokalna / civilna /družbena / socialna samopomoč / trgovina / menjava. Z izrazoslovjem in poimenovanji se ne želim vezati na noben, v svetu že obstoječ, sistem ali njegovo valuto.

V nadaljevanju bom za sistem uporabljala izraz lokalna menjava ali skrajšano L-menjava, za lokalno valuto pa L-točke.

L-menjava ima obliko demokratične skupnosti članov. Člani med seboj lokalno sodelujejo / trgujejo v nedenarni obliki in si tako olajšajo indirektno menjavo dobrin in storitev. Sistem ob vpisu članom odpre račun in potem vodi evidenco prometa v dogovorjeni lokalni valuti.

Vrednost ene enote valute je stvar dogovora članov. Ponekod je razmerje z uradno valuto 1 : 1, pogosteje pa lokalna ali vzporedna valuta, zaradi varnosti pred nihanji na svetovnih trgih, veže vrednost L-točke na ceno žita, kruha ali česa drugega. Vse storitve sistema so neprofitne. L-menjava je del etične ekonomije, ki običajno ekonomijo (le) dopolnjuje s svojimi prednostmi. S tem koristi posameznikom in družbi.

Zaradi izjemno velikega vpliva takšnih mrež na varstvo okolja jo ponekod imenujejo tudi eko-menjava.

Člani na organiziranem lokalnem trgu preprosto ponudijo svoje izdelke / storitve in jih zamenjajo za izdelke / storitve drugih članov.
Lokalna izmenjava ustvarja socialno samopomoč, optimalno pravičnost v trgovanju, spodbuja učenje in razumevanje poteka trgovanja ter ozadja ekonomije. Ohranja neodvisnost od nihanja svetovne menjave ( količine denarja v obtoku).

Uporaba takšne izmenjave prinaša bistvene prednosti na vseh področjih v skupnosti, brez izjem. Omogoča ocenjevanje prispevkov posameznika skupnosti in ga tudi pravično nagradi. Koristi niso pridobljene s tekmovalnim obnašanjem in izkoriščanjem drugega; prihajajo iz kreativnega sodelovanja, ki prinaša medsebojne koristi. Pri L-menjavi zaradi njene narave ne obstajajo možnosti (luknje) za manipuliranje!

L-menjava spodbuja izmenjavo na pravičnem sistemu dajanja in jemanja: kdor hoče kaj dobiti, mora tudi kaj dati. L-točke in papirnati boni imajo zgolj simbolično vrednost. Ne nagrajuje ekstremov, bodisi prevelikega egoizma / sebičnosti ali prekomernega razdajanja. Pomembno je spoznanje, da v tej nedenarni izmenjavi pridobivamo vsi.

Naša znanja in izkušnje (storitve in produkti) se z lahkoto zamenjajo za znanja in izkušnje drugih. Skozi takšno izmenjavo se spontano spremenimo iz (potencialnega) pasivnega v aktivnega posameznika. Naša kreativnost se z lahkoto izraža, zanjo pa smo pravično nagrajeni. Sodelovanje ni več problem, ampak veselje ob koristih za vse.

ODKOD IDEJA ZA LOKALNO SAMOPOMOČ?

Ideja in praksa sta stari skoraj sto let. Najbolj razširjen je LETS (Local Exch Trading System); naziv sistema je hkrati ime za enoto valute. V sedanji obliki se je dobro razvil v angleško govorečih državah. V Angliji je okrog 500 takšnih sistemov. Nekateri ekonomski strokovnjaki pričakujejo, da bo v prihodnjih letih 30 – 40 % ekonomije v Angliji raslo s pomočjo LETS sistema. Že sedaj je v družbi znatno opazno zanimanje lokalnih oblasti, strank in novo-nastalih organizacij za te sisteme.

PREDNOSTI ZA POSAMEZNIKA

* Večja socialna varnost za posameznika in njegovo družino.
* Dostojno, človeka vredno, življenje tudi v primeru osebne socialne stiske ali gospodarske recesije.
* Bolni ali starejši ljudje, invalidi in revni bodo v svojem lokalnem okolju lažje in hitreje našli pomoč kot v državnih institucijah.
* Učenje pravične menjave in ravnanja tudi s »pravim« denarjem.
* Svoje delo / produkte se član nauči ceniti, saj ni več potrebe, da bi delal / prodajal »pod ceno«.
* Za razliko od navadnega denarja pri L-menjavi z denarjem posameznika ne upravljajo neznani ljudje iz državne ali druge banke.
* Izogne se izkoriščanju s strani »prijateljev«; to so delo, usluge ali materialna pomoč, brez realne možnosti / želje »prijateljev«, da bi mu usluge sploh kdaj povrnili (nauči se reči tudi NE!).
* Veliko možnosti za tiste, ki uživajo v sodelovanju z ljudmi, še posebej s tistimi iz svoje okolice.
* Priložnosti za razvoj novih sposobnosti skozi prakso,
* Več možnosti za hobi-delo (nekaj brez »diplome«) in donosno uporabo tudi svojih »neprofesionalnih« sposobnosti.
* Spozna možnosti in prednosti trajne samo-zaposlitve.
* Več optimističnega razpoloženja zaradi aktivnega (so)delovanje v družbi, spoznavanja novih ljudi in izmenjavo izkušenj s podobno mislečimi.
* Pridobivanje samozavesti ob dejstvu, da nekdo ceni in potrebuje tisto, kar zna in/ali lahko da.
* Hitra in enostavna oskrba z najnujnejšim tudi v primeru nesreč ali naravnih katastrof.
* Učenje neodvisnosti od sedanjega trgovsko-ekonomskega sistema in običajne, dokaj odvisne, infrastrukture.

PREDNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

* Sistem se nastavi tako, da v njem KOT ČLANI sodelujejo tako ne-profitne kot tudi profitne organizacije.
* Neodvisno od bank imajo na svojem računu za menjavo L-točke.
* Možnost investicij tudi v L-točkah.
* Manjša odvisnost od državnega denarja pri izvedbi projektov.
* Več težko zbranega denarja ostaja v fondu za vse tiste izdatke, ki se morajo plačati z denarjem (nepremičnine, premičnine, plače, javna sredstva prevoza, bencin, najemnine, trošarine itd.)
* Spoznajo široko mrežo pozitivno naravnanih in, nemalokrat, izjemno nadarjenih posameznikov (morda bodočih sodelavcev!).
* S pomočjo L-menjave (cela Slovenija!) imajo tudi sami možnost spontano in brezplačno reklamirati / predstavljati svoje dejavnosti in izdelke.
* Humanitarno in ekološko ozaveščene organizacije imajo več vpliva na investiranje v odpravljanje pomanjkljivosti na svojem lokalnem območju (sociala, skrb za okolje).
* Večja možnost za sestavljanje t.i. projektnih / fleksibilnih teamov.

PREDNOSTI ZA LOKALNO SKUPNOST

* Večja socialna pravičnost in blagostanje za vse, predvsem tiste najrevnejše.
* Razvijajo se pristni medčloveški odnosi.
* Lokalni denar ne odteka; pri porabi so samodejno postavljene potrebe lokalne skupnosti na prvo mesto.
* Lokalni denar je neodvisen od državne valute in ne pozna inflacije.
* Mnoge spontane pridobitve s pomočjo samo-iniciative in s tem manj odtekanja denarja za financiranje ‘premikov v družbi’.
* Zaupanje in gotovost na osnovi prakse, sodelovanja in poznavanja sistema od znotraj.
* Samonikle rešitve funkcionirajo postopoma in se izboljšujejo skozi aktivno prakso.
* Posamezniki pristopajo prostovoljno, zato je v družbi odsoten občutek »poskusnih zajcev« za »uvožene rešitve«.
* Močna lokalna združenja aktivnih posameznikov, ki se zavedajo pomembnosti družbe in odnosov v njej.
* Spodbude in pozitivne izkušnje iz lokalnih združenj privedejo do spontane podjetniške miselnosti.
* Pozitivno življenjsko okolje sčasoma oblikuje optimistično javno mnenje.
* Etično naravnani podjetniki so DOLGOROČNO uspešnejši!
* Več podjetij usmerjenih v etično-podjetništvo, širjenje sodelovanja in zaupanja med njimi.
* Čim več uspešnih podjetnikov = uspešna družba = uspešna država.
* Več trajnostnega razvoja, socialno bolj zdrava družba, manj kriminala, manj podleganja odvisnostim (vseh vrst v vseh starostnih skupinah), manj samomorov iz obupa, več občutka za sočloveka in naravo.
* Več časa za lepoto v nas, v bližnjih, v naravi in v umetnosti. Itd.

Morda bo komu tuj izraz »etično podjetništvo«. Naj dodam samo, da je to nekaj povsem nasprotnega od »egoističnega podjetništva«, ki je poleg državne politike v veliki meri krivo za finančno nedisciplino in posledično propad malih, čeprav obetavnih podjetnikov. Dolgoročno gledano bo enkrat tudi njim odzvonilo. Predstavljajte si jih, kot rake v velikem loncu vroče vode: nekaj časa sicer uspešno, po hrbtih drugih, plezajo proti vrhu, toda vsi vemo, da slej ko prej vsi končajo na pogrnjeni mizi…
Dokaj podobne, agresivne, metode uporabljajo vse vrste mrežnega marketinga. Ne bi želela »v isti koš« metati vseh idejnih voditeljev takšnih sistemov; v svetu in tudi v Sloveniji je, med sanjskimi 10 % uspešnih, le peščica takšnih, ki si zaradi svoje srčne kulture zaslužijo, da jih spoštujem. Pa vendarle… Nisem še srečala podjetnika, ki bi uspel zato, ker je prebral knjigo Kako postati milijonar? Sumim pa, da so nekateri tovrstni ne-etični priročniki, lahko odlični učbeniki za izobraževanje akterjev največjega svetovnega mrežno-marketinškega monopola vseh časov; imenujemo ga lahko tudi »Global Drug ,s Addiction«…
Dosti več o etičnem podjetništvu si lahko preberete v odličnem učbeniku: Dr. Jelovac Dejan: Podjetniška kultura in etika, Portorož, VSŠP GEA College, 2000. In še namig za podjetnike med vami: omenjeni učbenik podarite za Božič vsaj svojim poslovnim partnerjem.

KAJ PA DRŽAVA, EKONOMIJA, MONETARNI SISTEM, …?

Če so se vse naštete PREDNOSTI, vsaj nekaterim od vas, zdele res dobre za »najmanjšega« med nami, potem ste že dobili občutek, da država takšnim sistemom ne bo ploskala. Najbrž vas občutek ni varal.

Ko smo pred leti v sosednji Avstriji poizvedovali za kakšnim delujočim Lets-sistemom, smo bili obupani. Baje: »nihče še nikoli ni slišal za kaj takšnega«. Vztrajnost pa nas je vseeno pripeljala do, povsem drugačnega, odgovora: takšni sistemi so se v resnici pojavili, toda zaradi njihove uspešnosti jih je država kmalu zadušila.

Sedaj delujejo manjše lokalne skupnosti. LETS-a glasno ne omenja nihče, pod različnimi imeni pa teče menjava dalje. Članstvo, obveščanje z bilteni na dveh straneh, evidenca in točkovanje; vse še vedno deluje na enak način.

Kjerkoli se je namreč takšen sistem »preveč prijel«, je država takoj »našpičila ušesa«. Jasno. Kaj pa bo z davki, ki se lahko izmuznejo? Pa skrbno načrtovana ekonomska politika, pa trgovski monopoli, pa bančniki, delničarji, špekulanti, … ? Odgovor ni enostaven, saj je odvisen od sistema do sistema, od števila članov, prometa, gospodarskega položaja države in ne na zadnje od gospodarskega stanja v svetu. Skupnega odgovora ni, so pa ekstremi.

Vpliva uspešne L-menjave na državno gospodarstvo in monetarni sistem ne gre podcenjevati.
Peter North, raziskovalec alternativnih denarnih sistemov na Local Economy Policy Unit na South Bank University v Londonu je leta 2002 za časopis Mladina povedal naslednje:

»V tej južnoameriški državi (Argentini op.p.) se je drugačna oblika izmenjave pojavila leta 1992 v predmestju Buenos Airesa. Ustanovili so jo ekonomisti in ekologi, ki so slišali za našo izkušnjo. Natisnili so bankovce in začeli. Ko se je tam pred kratkim razmahnila finančna kriza, se je njihov sistem zelo razširil. Sedaj s temi posebnimi bankovci posluje okoli dva milijona ljudi. Njihov sistem se razlikuje od drugih. Imajo ogromne tržnice, velike za nogometni stadion, kjer trguje na tisoče ljudi in kjer dobite čisto vse: hrano, obleko, striženje, zdravniško pomoč, lahko celo kupite avto ali pa le sladoled. Tako ljudje preživijo brez pravega denarja.(…)

V Argentini, kjer so dobro vidne posledice globalizacije, sta Mednarodni denarni sklad (IMF) in Svetovna banka pritisnila na banke. Ljudje so bili odrezani od denarja. Temu so se uprli tako, da so ustvarili svoj denar. «

Če vztrajamo pri vprašanju o davkih, je v L-menjavi tako, da za davke poskrbijo člani sami. Lahko pa vam tudi zaupam, kaj si sama mislim. Ko opazujem, kako v TOTEM Mariboru, enem socialno najbolj šibkih mest, navkljub mreži Tuš-ev, Merkatorja, Hoferjev, Bau Maxa, Kolosejev …, živahno napreduje še Evro parkov dvojček, se sprašujem – KDO BO PA KUPOVAL? In nekako se mi zdi, da na brezposelne, invalide, upokojence, samohranilke, mlade družine, večino študentov in dijakov … ne računajo kaj preveč. Če torej, za začetek vsaj temu delu someščanov ponudimo drugačno / vzporedno obliko denarja, država ne bo kaj dosti oškodovana. Mogoče nam pa uspe »na črno« urediti še kakšen zanemarjen del mesta in opraviti kakšno »neplačano nad-uro«.

BO L-MENJAVA KMALU V SLOVENIJI !

Prepričana sem, da boste kmalu tudi vi imeli možnost aktivno sodelovati v izmenjavi! Predvidevam, da se bo razvilo več sistemov hkrati. Nič hudega. Čim več, tem bolje. Vsak sistem se vsaj malo razlikuje od drugih: zaradi geografskih, demografskih, lokalnih in drugih posebnosti območja iz katerega izhaja. Vedno se na prvem mestu pojavijo najbolj pereča »povpraševanja« in »ponudbe«, torej potrebe, zaradi katerih je nastal. Najlepše pri vsem pa je, da je poimenovanje plačilnega sredstva ali L-točk v domeni ustanoviteljev. Ime običajno že na daleč izžareva duha in lokalno identiteto kot nekaj prepoznavnega. Lahko so poimenovane posebnosti pokrajine ali mesta, imena znanih ljudi, priznan izdelek, itd. Ne boste verjeli, kakšna imena vse imajo. Na Japonskem, recimo, je ena skupnost poimenovala svoje točke kar »kikiriki«.

KAKO ZAČETI ?

L-menjavo lahko prične skupina podobno mislečih ljudi, društvo ali organizacija. Za začetek je dovolj deset ali malo več članov. Bolj pomembna je njihova etična usmeritev, nagnjenje do pomoči drugim in srčna kultura. Ko število preseže 50 ali 60 vpisanih članov, je potrebno organizirati kontakte, obveščanje in nekoga, ki beleži transakcije. Prevelike L-mreže niso priporočljive zato, ker se posamezniki med seboj več ne poznajo, lahko pa pride tudi do zlorab in ponarajenja papirnatih bonov.

Z vodenjem L-menjave preko interneta nimam izkušenj, vem pa, da se drugod po svetu vse bolj pogosto uporablja tudi ta način. Pomisleke imam zato, ker nimajo vsi interneta. Predvsem takšnim članom bo nujno zagotoviti enakovredno obliko obveščanja in sodelovanja.

V nadaljevanju si lahko pogledate nekaj gradiva, ki je bilo uporabljeno v praksi: Prijavnica-Potrdilo, vrednostni 7 bon-zeleni denar, Pravila, Ponudbo sponzorjem in nekaj primerov z liste ponudb in povpraševanja. Vsak član je ob podpisu prejel Kodeks in Pravila delovanja, seznam ponudb in povpraševanj z imeni in telefonskimi številkami članov ter obrazce za sporočanje in evidentiranje svojih L-menjav. Popolni podatki so bili dostopni vsem članom, ostali pa so lahko dobili zgolj seznam povpraševanja in ponudb.

Etični kodeks članov nam pomaga izraziti najboljše v nas.

Pravila in smernice delovanja L-menjave se sestavijo z namenom, da nam povedo kako najprimerneje delujemo. Spreminjajo se, ko svetovalci dobijo nove predloge za dopolnitev in se odločijo za spremembe. Način dela L-menjave je namreč odvisen od želja vseh članov, razvoj pa sooblikuje tudi okolica.

ZA RAZMISLEK…

Zakaj so dandanes ljudje v ekonomiji tako zelo egoistični, nekateri pa celo izkoriščajo druge ?

To omogoča in spodbuja samo oblika običajnega plačilnega sredstva – denar. Denar, če ga imate, lahko naložite tako, da dobite obresti več, kot jih v celotnem družbenem sistemu plačujete (obresti in inflacijo). Torej, če se samo en del gospodarstva financira iz kreditov, direktni in indirektni plačniki njegovih storitev plačujejo tudi njegove obresti. Po drugi strani pa je denar edino plačilno sredstvo. Če ga imate premalo ali ga sploh nimate, v družbi ne morete dolgo normalno (beri dostojno) »obstajati«.